Reklamná akcia
„Súťaž o produkty Maybelline New York s Monikou Bagárovou“
Slovensko

 

 

1. Pravidlá súťaže

 

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel (ďalej len „pravidlá“) reklamnej akcie „Súťaž o produkty Maybelline New York s Monikou Bagárovou“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

 

Organizátorom súťaže je

Zaraguza CZ s.r.o., so sídlom Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1, IČO 24212491, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, Česká republika, sp. zn. C 189137

(ďalej len „Organizátor”)

 

Usporiadateľom súťaže je

L'ORÉAL Slovensko s.r.o.

Nám. 1. Mája 18, Bratislava, 81106

IČ: 35725354

Zapísaná v OR vedenom OS v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 15344/B (ďalej len ále jen „Usporiadateľ“)

 

2. Termín a miesto konania súťaže

 

Súťaž prebieha v termíne od 06. 4. 2017 do 27. 4. 2017 na území Slovenska(ďalej len „doba konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).

 

 

3. Účasť v súťaži

 

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia než 18 rokov (za osobu staršiu než 18 rokov sa považuje osoba, ktorá dovŕšila 18 let veku najneskôr v deň svojho zapojenia do Súťaže) s doručovacou adresou na území Slovenska, ktorá je plne svojprávna, nie je zamestnancom Usporiadateľa ani Organizátora alebo na Súťaži spolupracujúcich agentúr, spoločností a osôb im blízkych.

 

3.2 Princípom súťaže je kreatívne odpovedať na súťažnú otázku vzťahujúcu sa k Youtube videu „Make-up in the City w/Monika Bagárová: Nude líčenie (Epizóda 5)“. Úlohou súťažiacich je kreatívne odpovedať na otázku, čo by chceli v New Yorku zažiť na vlastnej koži.

 

3.3 Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tým, že vstúpi na Youtube video „Make-up in the City w/Monika Bagárová: Nude líčenie (Epizoda 5)“, odoberá Youtube kanál Maybelline CZ/SK a odpovie na súťažnú otázku v komentároch videa, týmto sa zaregistruje.  

 

3.4 Pokiaľ Súťažiaci nesplní hoci aj jednu podmienku podľa článku 3.3, nemá nárok na  Výhru.

 

3.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností:

a. Každý Súťažiaci sa môže zúčastniť iba raz.

b. Každý Súťažiaci môže získať iba jednu Výhru.

 

3.6 Do súťaže budú zaradené a výhercami sa môžu stať výlučne tí súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže a prevedú registráciu riadnym a úplným spôsobom, teda vyplní všetky požadované registračné údaje. Registrácia súťažiaceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nebude do súťaže zaradená. Organizátor a Usporiadateľ majú právo kedykoľvek posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.

 

  4.  Výhry v súťaži, priebeh súťaže, mechanizmus určenia výhercu

4.1 Výhercovia budú určení na základe nasledujúceho kľúča.

a. Monika Bagárová vyberie 20 súťažiacich s najkreatívnejšími komentármi do 27.04.2017 

 

 

4.2 Hlavná výhra v tejto súťaži je mejkap Maybelline Fit Me Matte&Poreless a korektor Maybelline Fit Me (dále jen „Výhra“ nebo „Výhry“). Celkový počet výhier je dvadsať (20).

 

 

4.3 Usporiadateľ vyhlási Výhercu vždy po naplnení súťažných podmienok a oznámi im získanie Výhry prostredníctvom komentára pod výherným príspevkm. Organizátor požiada Výhercu, aby mu poslal do desiatich (10) pracovných dní nižešie uvedené kontaktné údaje do súkromnej správy na Youtube stránke Mayblline CZ-SK: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailovu adresu.

 

 

4.4 Pokiaľ sa Usporiadateľ s Výhercom nedohodne inak, zašle Výhercovi Výhru najneskôr do 11. 5. 2017 na adresu, ktorú je Výherca spoločne so svojim menom a priezviskom povinný oznámiť Usporiadateľovi do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia o získaní Výhry. V prípade, že Výherca neoznámi Usporiadateľovi svoje kontaktné údaje pre doručovanie v časovom rozmedzí podľa predchádzajúcej vety, bude zo Súťaže vylúčený a Usporiadateľ mu Výhru neposkytne. Uvedené sa primerane aplikuje takisto vo vzťahu k Náhradníkovi určenému podľa článku 4.7 týchto Pravidiel Súťaže.

 

4.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže a Výhru neposkytne v prípade, že:  

a. Usporiadateľ má odôvodnené podozrenie, že Súťažiaci sa dopostil akéhokoľvek podvodného jednania v Súťaži.

b. .Usporiadateľ má odôvodnené podozrenie, že sa Súťažiaci dopustil zneužitia Pravidiel Súťaže alebo jednal v rozpore s dobrými mravmi.

c. Súťažiaci splnil podmienky podľa týchto pravidiel s klamlivým jednaním, respektíve jednaním, ktoré by bolo možné označiť za podvodné.

 

4.6 Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre účasť v Súťaži, a takisto i pre získanie Výhier v Súťaži. Výhru nezíska Súťažiaci, ktorý nesplní buď len okrajovo alebo čiastočne stanovené podmienky pre získanie Výhry.

 

4.7 Pokiaľ Výherca určený podľa článku 4.1 bude z akéhokoľvek dôvodu zo Súťaže vylúčený alebo nepotvrdí záujem a Výhry v lehote desiatich (10) pracovných dní odo dňa zaslania oznámenia o získaní Výhry Usporiadateľom, Výhra prináleží Náhradníkovi, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí za podmienky, že mu už v článku 4.1 nevznikol nárok na inú Výhru (ďalej iba Náhradník).

 

4.8 V prípade, že aj Náhradník bude z akéhokoľvek dôvodu zo Súťaže vylúčený alebo nepotvrdí záujem o Výhru v lehote podľa bodu 4.7 tohto článku Pravidiel Súťaže, alebo už získal inú Výhru, Výhra náleží ďalšiemu Súťažiacemu v poradí za podmienky,  že mu už v článku 4.1 nevznikol nárok na inú Výhru.

 

 

4.9 Účasťou v súťaži každý Súťažiaci Súťaže súhlasí, že v prípade získania Výhry v tejto Súťaži je Usporiadateľ oprávnený použiť jeho meno, priezvisko výhradne pre marketingové účely Usporiadateľa bez nároku Výhercu na akékoľvek protiplnenie, pričom Súťažiaci Súťaže v prípade získania Výhry v tejto Súťaži súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska na internetových stránkach propagujúcich činnosť/produkty/služby Usporiadateľa a ďalej na Sociálnej sieti Facebook v rámci propagácie činnosti/služieb usporiadateľa. Súťažiaci udeľuje súhlas podľa tohto článku na dobu neurčitú.

 

 

4.10 Osoby, ktoré udelili svoj súhlas podľa článku 4.9, majú právo tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu sa musí uskutočniť písomným oznámením doručeným Usporiadateľovi. Odvolanie je účinné od prvého pracovného dňa bezprostredne nasledujúceho po dni, v ktorom bolo odvolanie súhlasu doručené Usporiadateľovi.  

 

 

 

5. Odovzdanie výhier výhercom

 

5.1. Pokiaľ sa Usporiadateľ s Výhercom nedohodne inak, zašle Výhercovi Výhru najneskôr do 11.5.2017 na adresu, ktorú Výherca spolu so svojím menom a priezviskom je povinný oznámiť Usporiadateľovi do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia o získaní Výhry. V prípade, že Výherca neoznámi Usporiadateľovi svoje kontaktné údaje pre doručenie v lehote z predchádzajúcej vety bude zo Súťaže vylúčený a Usporiadateľ mu výhru neposkytne. Uvedené sa primerane aplikuje takisto vo vzťahu k Náhradníkovi určenému podľa článku 4.7 týchto pravidiel Súťaže .

 

5.2 O odovzdanie výhry bude spísaný protokol, ktorý je výherca povinný potvrdiť svojim podpisom. V protokole bude vždy uvedené meno a priezvisko a adresa výhercu. Výherca o sebe zaväzuje splniť všetky daňové povinnosti spojené s výhrou v tejto súťaži.

 

 

<>6. Záverečné ustanovenia

 

6.1 Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za žiadne technické problémy pri prenosu dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

 

6.2 Účasťou v súťaži, resp. prevedením registrácie vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

6.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanoviť náhrady a rovnako tak prípadne nahradiť jednotlivé výhry za výhry iné obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Akákoľvek zmena v pravidlách súťaže, zrušenie súťaže a nahradenie jednotlivých výher inými bude uskutočnené písomne a zverejnené na súťažných stránkach.

 

6.4 Vymáhanie účasti v súťaži alebo vyplácanie peňažného plnenia namiesto vecných výhier nie je možné a súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny vecných výhier, výhry akokoľvek reklamovať alebo uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s prevzatými výhrami. Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpia svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

 

6.5 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci pre prípad výhry v súťaži s tým, že môžu byť vytvorené obrazové či audiovizuálne záznamy jeho osoby a tieto následne zverejňované v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa súťaže alebo Organizátora spolu s uvedením mena a priezviska výhercu, údajov o výhre a hodnoty výhry. Súťažiaci nebude mať nárok na žiadnu odmenu v súvislosti s vytváraním a následným zverejňovaním obrazových či audiovizuálnych záznamov svojej osoby a vzdáva sa v tejto súvislosti akýchkoľvek finančných alebo iných majetkových nárokov, ktoré mu vznikli alebo by mu mohli vzniknúť.

 

6.6 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v registrácii a v prípade výhry tiež údajov o tejto výhre a jej hodnote, adrese výhercu, na ktorú má byť výhra doručená, obrazových či audiovizuálnych záznamov výhercu, ktoré Usporiadateľ získa od súťažiaceho v priebehu alebo po skončení súťaže (ďalej len „osobné údaje“) Usporiadateľom ako správcom a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, ktorým je Organizátor súťaže, pre účely usporiadania tejto súťaže a v prípade výhry súťažiaceho pre účely správy daní a zverejnenia výsledkov súťaže v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa alebo Organizátora, a to na dobu jedného roku od ukončenia súťaže a vysporiadania nárokov zo súťaže. Taktiež súhlasí s použitím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa (vrátane kontaktnej e-mailovej adresy) pre účely ponuky obchodu alebo služieb, pre zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov, pre účely uvedené v tejto vete vyššie, a to na dobu 5 rokov od ukončenia tejto súťaže.

 

6.7 Osobné údaje budú spracovávané automaticky v elektronickej podobe. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas s ich spracovaním môže bezplatne kedykoľvek na adrese Usporiadateľa, alebo Organizátora odvolať (v prípade odvolania súhlasu so spracovaním budú príslušné osobné údaje vymazané alebo inak zlikvidované), že má právo prístupu k svojim osobným údajom (vrátane informácií o rozsahu a účele ich spracovávania a všetkých dostupných informácií o ich zdroji) a právo na opravu týchto údajov, doplnení, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, môže súťažiaci žiadať Usporiadateľa, akéhokoľvek budúceho správcu alebo Organizátora o vysvetlenie a okamžité odstranenie chybného stavu, prípadne sa môže obrátiť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Súťažící berie na vedomie, že má i další práva poďle zákona č. 122/2013 Z.z.

 

6.8 Výhercovia udeľujú okamihom odoslanie fotografií či iných diel podľa zákona Usporiadateľovi bezplatný súhlas s ich použitím pre všetky účely, pre ktoré boli vytvorené, najmä pre obchodné a marketingové účely Usporiadateľovi, a to bez časového a miestneho obmedzenia

 

6.9 Organizátor prehlasuje, že spoločnosť prevádzkujúca Youtube je úplne oslobodená od akýchkoľvek záväzkov, ktoré by preň mohli vyplývať z tejto Súťaže. Organizátor prehlasuje, že táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou prevádzkujúcou Youtube a nijak s ňou nesúvisí.

 

6.10 Tieto úplné pravidlá sú zverejnené na súťažných stránkach. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto Súťaž a týmito úplnými pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

 

V Bratislavě  dňa: 6. 4. 2017

L'ORÉAL Slovensko s.r.o